Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
 
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2019
Piątek 17 października 2003 
    

Analizy finansowe i prognozy Intela


Autor: DYD | 11:10
(2)
Inormacja prasowa (uwaga: bardzo obszerne). Firma Intel poinformowała, że jej przychody w trzecim kwartale wyniosły 7,8 mld USD, co stanowi wzrost o 15 procent w stosunku do poprzedniego kwartału i wzrost o 20 procent w stosunku do wartości z zeszłego roku. Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 1,7 mld USD, o 85 procent więcej niż w poprzednim kwartale i o 142 procent więcej w porównaniu z trzecim kwartałem zeszłego roku. Zysk na akcję wyniósł 0,25 USD, o 79 procent więcej niż w poprzednim kwartale i o 150 procent więcej w porównaniu z 0,10 USD w trzecim kwartale 2002.

PROGNOZA GOSPODARCZA

Poniższe stwierdzenia są oparte na bieżących przewidywaniach. Są to wypowiedzi o charakterze prognostycznym, zatem rzeczywiste wyniki mogą się od nich znacznie różnić. Nie uwzględniają one wpływu ewentualnych fuzji, przejęć, zbycia majątku bądź innych działań biznesowych, które mogą zostać podjęte po 13 października 2003.
Utrzymujący się w światowej gospodarce nastrój niestabilności w szczególny sposób utrudnia prognozowanie popytu na produkty oraz czynników z nim związanych.

· Oczekuje się, że w czwartym kwartale br. przychody wyniosą od 8,1 mld do 8,7 mld USD.

· Marża brutto w czwartym kwartale powinna wynieść około 60 procent, z możliwością odchylenia o kilka punktów procentowych w dowolną stronę, w porównaniu z 58,2 procent w trzecim kwartale, głównie w powodu większych przychodów. Wahania marży brutto firmy Intel są związane głównie ze zmianami poziomu przychodów, oferty produktów i polityki cenowej, zmianami kosztów jednostkowych i wyceny zapasów magazynowych, wykorzystaniem potencjału produkcyjnego oraz uruchomieniem produkcji i związanymi z tym kosztami.

· Koszty prac badawczo-rozwojowych w 2003 r. powinny wynieść 4,3 mld USD, w porównaniu z poprzednią prognozą 4,2 mld USD.

· Koszty (koszty prac badawczo-rozwojowych oraz koszty ogólnego zarządu i administracyjne) powinny w czwartym kwartale wynieść między 2,2 a 2,3 mld USD. Koszty, w tym w szczególności niektóre koszty wynagrodzeń i marketingowe, podlegają wahaniom w zależności od poziomu przychodów i zysków.

· Przewiduje się, że w 2003 r. inwestycje wyniosą między 3,6 a 3,7 mld USD, w porównaniu z poprzednią prognozą między 3,5 a 3,9 mld USD.

· Przewiduje się, że z powodu oczekiwanej straty netto z inwestycji kapitałowych na poziomie 35 mln USD, wynikającej ze spadku wartości inwestycji, saldo inwestycji kapitałowych i odsetek oraz innych pozycji wyniesie zero.

· Szacuje się, że stopa podatkowa w czwartym kwartale wyniesie około 31,5%. Wzrost w stosunku do poprzedniej prognozy w wysokości 30,5% spowodowany jest głównie wyższym zyskiem procentowym z obszarów, gdzie występują wyższe podatki.


Przewidywana stopa podatkowa opiera się na aktualnych przepisach podatkowych i bieżąco przewidywanych zyskach oraz założeniu, że Intel będzie nadal korzystać z ulg podatkowych w przypadku sprzedaży eksportowej. Stopa podatkowa może ulec zmianie z powodu zamknięcia transakcji przejęcia lub zbycia na obszarach, na których zyski mają być uzyskane lub opodatkowane oraz możliwości realizacji odroczonych ulg podatkowych.

· Przewidywana amortyzacja w czwartym kwartale wyniesie około 1,2 mld USD.

· Amortyzacja kosztów oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z przejęciami wyniesie w czwartym kwartale około 65 mln USD.

Zawarte w niniejszym dokumencie stwierdzenia odnoszące się do planów i oczekiwań na czwarty kwartał br., cały rok lub okresy przyszłe, stanowią stwierdzenia prognostyczne i mogą podlegać różnym czynnikom ryzyka i niepewności. Oprócz elementów wymienionych powyżej istnieje wiele innych przyczyn, powodujących, że rzeczywiste wyniki mogą znacznie różnić się od wcześniejszych szacunków. Popyt na produkty firmy Intel, który ma wpływ na przychody oraz marżę brutto, jest uzależniony od warunków gospodarczych i ekonomicznych, jak również od tendencji panujących na rynku komputerowym i telekomunikacyjnym oraz zmian struktury zamówień składanych przez klientów. Intel prowadzi znaczącą część działalności związanej z produkcją, testowaniem i sprzedażą poza terytorium Stanów Zjednoczonych, przez co jest uzależniony od innych czynników, takich jak oddziaływanie na kursy walutowe i ich wahania, a także cła i przepisy importowe oraz wymogi prawne, które mogą ograniczyć zdolność firmy Intel lub jej klientów do produkowania lub sprzedawania produktów w poszczególnych krajach. Jeżeli w Stanach Zjednoczonych, Izraelu lub innym kraju nastąpi akt terrorystyczny, konflikt zbrojny, zamieszki z udziałem ludności cywilnej lub wojska bądź zagrożenie stabilności politycznej, zdarzenie takie może negatywnie wpłynąć na działania logistyczne, bezpieczeństwo i komunikację oraz spowodować spadek popytu na produkty firmy Intel. Wpływ istotnych zagrożeń zdrowotnych (np. SARS) lub mające miejsce na dużą skalę przestoje czy zakłócenia ze strony dostawców mediów czy innej infrastruktury dla firmy Intel, innych dostawców czy innych stron trzecich, także może mieć niekorzystny wpływ na naszą działalność i spowodować zmiany w strukturze zamówień składanych przez klientów. Na przychody oraz marżę brutto mają wpływ konkurencyjne architektury i technologie wytwarzania układów elektronicznych, konkurencyjne procesory zgodne z oprogramowaniem, presja cenowa oraz pozostałe czynniki konkurencyjne, a także przyjęcie nowych produktów Intela przez rynek, dostępność wystarczających zapasów magazynowych do zaspokojenia popytu, dostępność komponentów nabywanych od stron trzecich oraz tworzenie i harmonogram wprowadzania atrakcyjnych aplikacji i systemów operacyjnych wykorzystujących cechy naszych produktów. Przyszłe przychody są również uzależnione od nieustannego postępu technicznego, w tym opracowywania i wdrażania nowych procesów i produktów strategicznych, a także utrzymywania i rozwoju nowych obszarów działalności oraz integracji wszelkich przejętych firm i zarządzania nimi. Marża brutto jest również uzależniona od realizacji procesów zmian w produkcji, wysokości nadmiernego potencjału produkcyjnego, wysokości nadmiernych zapasów produktów (w tym produktów przestarzałych) oraz zmian wartości tych zapasów, a także negatywnych rezultatów błędów produkcyjnych. Prognozy dotyczące zysków lub strat z papierów wartościowych oraz odsetek i innych pozycji zakładają, że nie zajdą żadne nieprzewidziane okoliczności oraz że mogą się one zmieniać w zależności od stanu i stabilności rynków kapitałowych, salda zysków czy strat ze sprzedaży lub wymiany papierów wartościowych, określenia strat związanych ze spadkiem wartości inwestycji, w tym instrumentów finansowych nienotowanych na rynku, stóp procentowych, sald gotówkowych oraz zmian wartości godziwej (fair value) instrumentów pochodnych. Prognozy dotyczące spadku wartości inwestycji opierają się na doświadczeniu i nie jest możliwe określenie, które dokładnie inwestycje mogą odnotować spadek, ani też zakresu czy czasu poszczególnych spadków wartości inwestycji. Na wyniki finansowe mogą mieć również wpływ negatywne wyniki związane z wadami produktów i erratami (odstępstwami od publikowanych specyfikacji) oraz spory prawne, m.in. opisane w sprawozdaniach dla amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz pozostałe czynniki ryzyka wymienione w sprawozdaniach Intela dla SEC, włącznie ze sprawozdaniem na Formularzu 10-Q za kwartał zakończony 28 czerwca 2003.

Status prognozy gospodarczej oraz aktualizacja w połowie kwartału

W trakcie kwartału przedstawiciele Intela będą spotykać się z inwestorami, analitykami inwestycyjnymi, dziennikarzami oraz innymi osobami i mogą zmodyfikować prognozę gospodarczą. 4 grudnia Intel planuje opublikować aktualizację prognozy. Od momentu zamknięcia giełdy w dniu 26 listopada do momentu opublikowania aktualizacji Intel będzie przestrzegać Okresu Ciszy, w trakcie którego prognoza oraz sprawozdania składane przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na Formularzach 10-K oraz 10-Q winny być traktowane jako dokumenty o znaczeniu historycznym, dotyczące jedynie okresu poprzedzającego Okres Ciszy i niepodlegające dalszej aktualizacji ze strony Intela. Więcej informacji na temat prognozy, aktualizacji oraz odpowiednich Okresów Ciszy znajduje się w serwisie internetowym www.intc.com, w części zatytułowanej "Outlook" (Prognoza).

ANALIZA TRZECIEGO KWARTAŁU ORAZ NAJNOWSZE FAKTY

Analiza finansowa

· Saldo przychodów i kosztów finansowych (inwestycji kapitałowych, odsetek i innych pozycji) wykazało stratę netto w wysokości 29 mln USD, w porównaniu z przewidywaną stratą netto 25 mln USD. Strata netto na inwestycjach kapitałowych wyniosła 63 mln USD, z uwzględnieniem kosztów związanych ze spadkiem wartości posiadanych papierów wartościowych o ok. 92 mln USD.

· Stopa podatkowa za trzeci kwartał wyniosła 27%. Okazała się mniejsza niż zakładano (ok. 28%), głównie dlatego, że ulga podatkowa związana ze transakcją zbycia dokonaną w trakcie kwartału była nieco większa od oczekiwanej.

· W tym kwartale firma nie dokonywała wykupu akcji w ramach stałego programu wykupu akcji własnych. Z końcem trzeciego kwartału firma ma prawo wykupić dodatkowe 475 mln akcji w ramach tego programu.

Kluczowe tendencje związane z produktami (w porównaniu z poprzednim kwartałem)

· Rekordowa sprzedaż procesorów opartych na architekturze Intela. Średnia cena sprzedaży była nieco wyższa.
· Rekordowa sprzedaż zestawów układów (chipsetów).
· Rekordowa sprzedaż płyt głównych.
· Sprzedaż pamięci flash nieco wzrosła.
· Wzrosła sprzedaż urządzeń Ethernet.

Dział procesorów opartych na architekturze Intela

W dziale komputerów stacjonarnych Intel ogłosił wprowadzenie procesora Pentium® 4 Extreme Edition. Dzięki wydajności technologii Hyper-Threading (HT), szybkości taktowania 3,2 GHz i dodatkowym 2 MB pamięci podręcznej wielbiciele gier do komputerów PC i osoby korzystające z dużych mocy obliczeniowych uzyskają nowe możliwości. Firma poprawiła także wydajność swojej serii produktów ekonomicznych, wprowadzając wersję 2,7 GHz procesora Celeron™ do stacjonarnych i przenośnych komputerów PC.

W dziale elektroniki domowej Intel ogłosił wprowadzenie nowej technologii opracowanej wspólnie przez firmy: Intel, Hitachi, Toshiba, Sony i Matsushita (Panasonic), której celem jest umożliwienie przesyłania doskonałej jakości cyfrowej zawartości rozrywkowej za pomocą domowych sieci przewodowych i bezprzewodowych. Firma zaprezentowała także Gateway 610 Media Center* oparte na procesorze Intel Pentium 4 z technologią HT. Przypominające płaski panel wielofunkcyjne urządzenie pozwoli użytkownikom na równoczesne nagrywanie programów telewizyjnych, słuchanie muzyki oraz granie w trójwymiarowe gry.
W dziale telefonii komórkowej firma przedstawiła nowy zestaw układów do komputerów przenośnych opartych na technologii mobilnej Intel® Centrino™, oferujący nowe funkcje związane z oszczędnością energii, bardziej pojemną pamięcią i wydajnością zintegrowanej grafiki przy zastosowaniu pamięci DDR-333. Firma wprowadziła nowy procesor Mobile Intel® Pentium® 4 do komputerów przenośnych, który obsługuje technologię HT i pracuje z szybkością do 3,2 GHz. Intel sponsorował także imprezę "One Unwired Day," ("Dzień bez kabli") umożliwiając wypróbowanie bezprzewodowego dostępu do Internetu w ponad 5000 publicznych punktach dostępowych WiFi w całych Stanach Zjednoczonych, kompatybilnych z technologią mobilną Intel Centrino.
W dziale technologii dla przedsiębiorstw firma wprowadziła nowe procesory Itanium® 2 optymalizowane pod kątem systemów dwuprocesorowych, rozszerzając serię procesorów o tańsze i wymagające niższych mocy systemy do obliczeń technicznych i aplikacji korporacyjnych typu front-end. Intel podpisał z chińskim Ministerstwem Edukacji porozumienie mające na celu opracowanie opartej na Itanium-2 sieci obliczeniowej łączącej 100 największych uniwersytetów Chin, która osiągnie moc obliczeniową przekraczającą 15 teraflopów. Firma zwiększyła także szybkość procesora Intel® Xeon™ dla systemów dwuprocesorowych do 3,2 GHz.

Dział komunikacji bezprzewodowej i techniki obliczeniowej

Intel ogłosił powstanie pierwszego jednoukładowego procesora do telefonów komórkowych, przeznaczonych do sieci EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution). Sieci EDGE mają pozwolić użytkownikom na wysyłanie i odbieranie danych dwa do trzech razy szybciej niż przy wykorzystaniu dzisiejszych sieci GSM/GPRS. Planuje się, że Intel® PXA800EF będzie dostępny w pierwszym kwartale 2004 r.

Firma wprowadziła zestawy do optymalizacji, pomagające twórcom oprogramowania dla telefonów komórkowych poprawić wydajność i zużycie energii w przypadku programów dla urządzeń opartych na technologii Intel® XScale®. Intel ujawnił także szczegóły dotyczące następnej generacji procesorów opartych na technologii Intel Xscale o kryptonimie "Bulverde." Procesory te mają zawierać technologię Intel® Wireless MMX™ w celu zapewnienia lepszej wydajności aplikacji multimedialnych, technologię bezprzewodową Intel® SpeedStep® dla zwiększenia żywotności akumulatora oraz technologię Intel® Quick Capture do obsługi wysokiej jakości obrazów cyfrowych.

W przypadku pamięci flash Intel ogłosił wyjątkowe rozwiązanie wychodzące naprzeciw zwiększonemu zapotrzebowaniu na pamięć masową dla bezprzewodowych telefonów nowej generacji. System pamięci bezprzewodowej Intel® StrataFlash® łączy w ramach jednego pakietu pamięć do wykonywania kodu, przechowywania danych i RAM. Produkt pracuje pod napięciem 1,8V i zapewnia do 1 gigabita pamięci.

Dział telekomunikacji

Intel i dział Linksys* firmy Cisco Systems ogłosiły program techniczny i marketingowy, którego celem jest rozwój doświadczeń dotyczących konfiguracji i pracy z sieciami bezprzewodowymi za pomocą technologii mobilnej Intel® Centrino™ oraz bezprzewodowymi routerami i punktami dostępowymi do zastosowań domowych i małych biur.
Firma Intel przedstawiła pierwsze układy scalone oparte na technologii PCI Express i omówiła plany integracji technologii magistrali nowej generacji w przyszłych produktach telekomunikacyjnych i obliczeniowych.
Firma zapowiedziała wejście na rynek nowych programowalnych procesorów mediów cyfrowych, zoptymalizowanych pod kątem aplikacji do obrazowania dokumentów. Procesory Intel® MXP5400 i MXP5800 zostały opracowane wraz z firmą Xerox do wydajnych kopiarek, skanerów i drukarek cyfrowych.

Firma Intel przedstawiła nowy pakiet produktów telekomunikacyjnych Intel® NetStructure™ opartych na architekturze* Advanced Telecom Computing*, obejmujący procesory Intel i procesory sieciowe. Zadaniem nowych produktów jest zapewnienie wysokiej wydajności i dostępności w aplikacjach do bezprzewodowej i przewodowej infrastruktury telekomunikacyjnej klasy operatorskiej.

Firma ogłosiła wprowadzenie nowej serii produktów, które wyeliminują "wąskie gardła" operacji wejścia-wyjścia serwera oraz zaspokoją rosnące zapotrzebowanie na pasmo aplikacji do przechowywania danych, pracy w sieci i telekomunikacji. Do nowych produktów należą: procesor we-wy oparty na technologii Intel XScale, zestaw układów procesora we-wy z obsługą zewnętrznych aplikacji pamięci masowej SAN i NAS, niedrogi wielomodowy transceiver optyczny 10 Gb/s do sieci Ethernet i Fibre Channel oraz element integrujący, który ułatwia przejście z technologii PCI na nową technologię PCI Express.

Dział technologii i produkcji

Intel ogłosił plany zbudowania zakładu montażowego i testowego w mieście Chengdu w zachodniej chińskiej prowincji Seczuan. Budowa rozpocznie się w pierwszej połowie 2004 r., a jej pierwszy etap będzie kosztować 200 mln USD. Zakład uruchomi produkcję w 2005 r.
Firma otworzyła także nowe centrum technologiczne w Malezji, zajmujące się technologią pakowania produktów innych niż procesory oraz montażem zestawów układów i procesami testowymi.

TRANSMISJA INTERNETOWA

Na witrynie dla inwestorów, pod adresem www.intc.com, Intel przeprowadzi dziś o godzinie 14.30 czasu PDT publiczną transmisję internetową. Zapis tej transmisji będzie dostępny do 13 stycznia 2004 r.

 

    
K O M E N T A R Z E
    

  1. Coz za dluga "inormacja" :) (autor: none | data: 17/10/03 | godz.: 21:57)
    i ile bledow w tresci...

  2. jeee (autor: red | data: 18/10/03 | godz.: 01:34)
    do przoduuuu intel! :)

    
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.